Åbo Akademi University

Professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi/ Professor in Law with focus on self-government and autonomy 1.8.2023-31.12.2032

2023-01-09
Opslaan als favoriet

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, utifrån bland annat profilområdena Minoritetsforskning och Havet. Vid fakulteten finns utbildningslinjerna för ekonomi, rättsvetenskaper och samhällsvetenskaper. Till fakulteten hör också Institutet för mänskliga rättigheter och Institutet för samhällsforskning. 

Åbo Akademi (ÅA) ledigförklarar en anställning som professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi för perioden 1.8.2023-31.12.2032, eller med början enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Åbo. 

Anställningen förverkligas med anslag som riksdagen med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyre riktat till Åbo Akademi för inrättande av en tidsbunden donationsprofessur. Mera information om bakgrunden, befattningens preciserade uppgiftsområde, förväntad profil, behörighetskrav, samt krav gällande språkkunskaper, aktuella bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i befattningens redogörelse: http://web.abo.fi/befattningar/2022/Redogorelse_professor_juridik.pdf 

ARBETSBESKRIVNING OCH KVALIFIKATIONER

Till en professors uppgifter hör att bedriva vetenskaplig forskning samt meddela därpå grundad undervisning. Till en professors uppgifter hör därtill att leda och utveckla forsknings- och undervisningsverksamheten, att anskaffa forskningsmedel och delta i nationellt, nordiskt och vidare internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde samt bidra till fakultetens övergripande forskningsmiljö. Undervisning ges på samtliga utbildningsnivåer. 

Professorn i juridik med inriktning på självstyre och autonomi ska bedriva vetenskaplig forskning samt meddela därpå grundad undervisning i självstyre och autonomi. Eftersom donationen högtidlighåller Ålands självstyrelse och dess hundraårsjubileum utgör den åländska självstyrelsen och dess juridik i sitt samhälleliga sammanhang ett fokusområde för befattningen. Verksamheten inom befattningen innefattar emellertid också en komparativ och internationell dimension beträffande territoriell autonomi som kan kompletteras genom beaktande av icke-territoriella former av autonomi och självstyrelse, inklusive samernas självstyrelse. Även andra former av självstyrelse, såsom kommunal och regional självstyrelse, kan ingå i verksamheten inom befattningen. Undervisningen inom befattningen integreras i utbildningsprogrammet i juridik utifrån sådana infallsvinklar som rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter, dock så, att undervisning också kan ges vid andra utbildningslinjer vid Åbo Akademi, vid Åbo universitet och vid behov även vid andra universitet i landet.

Av en professor krävs, förutom doktorsexamen, gedigen vetenskaplig kompetens samt förmåga att ge kvalitativ på forskning baserad undervisning och handledning, förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt samarbets- och ledarskapsförmåga.

SPRÅKKUNSKAPER

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).
 
För lärarbefattningar krävs av inhemska sökande utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Utländska och icke-infödda sökande ska visa sådana kunskaper i svenska som en framgångsrik skötsel av befattningen förutsätter och befrias från kunskaper i finska.

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/ 

Muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är nödvändiga för framgångsrik skötsel av uppgifterna.

LÖN OCH ARBETSTID

Lönen för en professor följer kravnivå 8-11 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabeller på: https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lonetabeller-010622.pdf
 
Den årliga arbetstiden för forsknings- och undervisningspersonal är 1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan. För teknisk information om inlämnandet av en ansökan vänligen se: Instruktion för elektronisk arbetsansökan | Åbo Akademi (abo.fi).
 
Ansökan ska lämnas in senast 9.1.2023, kl. 15.00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor (på engelska):

 1. Ansökningsbrev
 2. En meritförteckning för forskare och fullständig publikationsförteckning enligt Forskningsetiska delegationens (TENK) modell: https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare Publikationsförteckningen uppställs enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=Julkaisutyyppiluokitus
 3. En separat lista på högst 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska tillhandahållas elektroniskt genom att länka till publikationerna i publikationslistan eller genom ett system förfildelning där publikationerna lagrats.
 4. En forskningsplan (max. 5 sidor)
 5. En pedagogisk portfölj. Anvisningar för den pedagogiska portföljen finns på följande webbsida: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
 6. En beskrivning av den sökandes syn på ledarskap (max. 2 sidor)
 7. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.
 8. Kopior av betyg och eventuella språkintyg.

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Markku Suksi (e-post: markku.suksi[a]abo.fi), eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Ann-Katrin Laine (e-post: ann-katrin.laine[a]abo.fi).
 
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

**********

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognised position within research and education both nationally and internationally. The Faculty of Social Sciences, Business and Economics offers a diversified and boundary breaking study and research environment. Research is conducted within, among others, the strategic research profile areas Minority Research and the Sea. The Institute for Human Rights and Social Science Research Institute are situated at the faculty. 

Åbo Akademi University (ÅAU) invites applications for the fixed-term position as Professor in Law with focus on self-government and autonomyat the Faculty of Social Sciences, Business and Economics. The employment period is 1.8.2023-31.12.2032 or starting later in 2023 according to agreement. The place of work is in Turku, Finland. 

The position is implemented with means granted by the Parliament of Finland, on occasion of the 100th anniversary of the self-government of Åland. The means are directed to Åbo Akademi University for the establishment of a temporary donation professorship. Information about the background of the position, the defined field of employment, eligibility requirements, evaluation criteria and the recruitment process are found in the appointment plan: http://web.abo.fi/befattningar/2022/Appointment_plan_Professor_of_Law.pdf 

WORK DESCRIPTION AND QUALIFICATIONS

A professor’s tasks include conducting scientific research and providing research-based tuition. In addition to this, a professor’s tasks also include the supervision and development of research and instruction activities, the procurement of research funding and participation in national, Nordic and further international collaboration within their respective area of responsibility and contributing to the faculty´s overall research environment. The tasks include teaching responsibilities on all educational levels. 

The appointee is expected to conduct research and provide research-based tuition in the fields of self-government and autonomy. As the donation honours Åland’s self-government and its centenary, Åland’s self-government and the law of the Åland Islands in its societal context constitute a focus area for the position. However, the activities within the position also include a comparative and international dimension regarding territorial autonomy which can be supplemented by considering non-territorial forms of autonomy and self-government, including the self-government of the Sámi people. Other forms of autonomy and self-government, such as municipal and regional self-government, can also be part of the activities within the position. The tuition within the position is integrated in the study programme in law based on topics such as rule of law, human rights and minority rights, however, tuition can also be given within other study programmes at Åbo Akademi University, University of Turku, and if necessary also at other universities in Finland. 

A Professor is required hold a doctoral degree, possess solid scientific competence along with the ability to provide qualitative, research-based instruction and supervision, the ability to lead research projects and raise funding for research, experience in international research, and collaborative and leadership skills.

LANGUAGE REQUIREMENTS
 

The language requirements at Åbo Akademi University are defined in Section 78 of the University Act (558/2009) and in § 1 and 2 the Åbo Akademi University internal language instructions (25.2.2010). 

For a teaching position, native Finnish citizens are required to have excellent proficiency in Swedish (written and oral) and sufficient proficiency in Finnish. Foreigners and non-native Finnish citizens should demonstrate such knowledge of Swedish that is required for managing the duties of the position successfully. Foreigners and non-native Finnish citizens are exempt from the requirement to have knowledge of Finnish. 

Applicants that have not yet a certificate of their Swedish language skills can demonstrate their skills and, if necessary, take a language test arranged by the ÅAU Language Board. For instructions regarding demonstration of (Swedish) language skills, please see https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/

Oral and written knowledge of English is necessary for managing the duties of the position successfully.

SALARY AND WORKING TIME

The salary for Professors is set on levels 8-11 of the job demand level for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid. See the salary chart for teaching and research staff: https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Salary-Scales-010622.pdf
 
Teachers and researchers have a total working time of 1,612 hours per year. A trial period applies to new employees.

APPLICATION

Submit your electronic application via the ÅAU recruitment system below. For guidelines on the electronic application, please see https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/. The closing date for applications is on 9.1.2023 at 15:00 (Finnish local time).

The application should include the following enclosures (in English):

 1. Cover letter
 2. A curriculum vitae (CV) for researchers and a complete list of publications in compliance with the TENK model (The Finnish National Board on Research Integrity) https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae The list of publications should be compiled according to the classification made by the Ministry of Education and Culture: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=Julkaisutyyppiluokitus
 3. A separate list of a maximum of 10 publications that the applicant has chosen to demonstrate his or her competence. The publications should be available electronically by providing links to the publications in the list of publications or uploading them to a separate system for file transfer.
 4. A research plan (max. 5 pages)
 5. A teaching portfolio. Instructions for the portfolio are available at https://web.abo.fi/befattningar/Pedagogical_portfolio2021.pdf
 6. A description on the applicant’s view on leadership (max. 2 pages)
 7. Contact details to three referees, whom the recruitment committee may contact, if necessary
 8. Copies of degree diplomas and possible language certificates

INFORMATION

For questions regarding the position, please contact professor Markku Suksi (email: markku.suksi[a]abo.fi). For questions regarding the recruitment process, please contact HR-specialist Ann-Katrin Laine (ann-katrin.laine[a]abo.fi).

We welcome applicants with diverse backgrounds and experience in the subject field. Åbo Akademi University is working for equal gender distribution and diversity in all staff categories.

Application period starts: 2022-11-16 09:00Application period ends: 2023-01-09 15:00

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi/ Professor in Law with focus on self-government and autonomy 1.8.2023-31.12.2032
Locatie
Tuokiokirkontori 3 Turku, Finland
Gepubliceerd
2022-11-24
Uiterste sollicitatiedatum
2023-01-09
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

Åbo Akademi University's special focus areas are minority research, drug development and diagnostics, molecular process and material technology, an...

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant