KU Leuven

Onderzoeksprofessor in internationaal publiekrecht (BOFZAP)

2024-09-03 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. De Faculteit en de Onderzoekseenheid werken hiervoor actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de Groep Humane Wetenschappen van KU Leuven heeft een vacante vacature voor een voltijdse aanstelling als onderzoeksprofessor (BOFZAP) in internationaal publiekrecht bij de Onderzoekseenheid Internationaal en Europees Recht. Een onderzoeksprofessor (BOFZAP) aan KU Leuven biedt uitmuntende onderzoekers de kans om een onderzoeksgroep uit te bouwen, met beperkte onderwijsverantwoordelijkheden in de eerste tien jaar. Na tien jaar wordt de functie omgevormd tot een regulier academisch ambt en afhankelijk van de Onderzoekseenheid/Faculteit kunnen de onderwijstaken toenemen.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen heeft een sterke nationale en internationale reputatie inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het brede domein van internationaal publiekrecht. Zij streeft op elk van deze vlakken leiderschap na op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarbij wenst de Faculteit zich te onderscheiden door het academische karakter van haar werkzaamheden en het besef van de grote maatschappelijke rol van dat domein. De techniciteit van het rechtsdomein is daarom te overstijgen met originaliteit in onderzoek, aandacht voor waarden, bewustzijn voor de interactie van de rechtsregels in een meergelaagde rechtsorde, intra- en interdisciplinariteit.

De vacature wordt opengesteld in de Onderzoekseenheid Internationaal en Europees Recht, die internationaal bekend staat om de kwaliteit van haar wetenschappelijke onderzoeksoutput, evenals om haar onderwijs op hoog niveau (in het Engels en/of in het Nederlands) aan studenten uit België, de Europese Unie en de rest van de wereld. De activiteiten van de Onderzoekseenheid omvatten drie grote domeinen: internationaal publiekrecht (bv. internationale rechtstheorie en algemeen internationaal publiekrecht - bv. aard en bronnen, internationale geschillenbeslechting, recht van internationale organisaties, internationaal economisch recht en internationaal humanitair recht), internationaal privaatrecht (bv. internationaal handelsrechtelijk procederen, strategische procesvoering en geschillen van algemeen belang) en Europees recht (met de nadruk op institutionele aangelegenheden, bv. grondwettelijk recht van de EU, rechtsbescherming, grondrechten, recht van externe betrekkingen). De Onderzoekseenheid bestaat uit vier voltijdse hoogleraren, twee postdoctorale onderzoekers en negen voltijdse onderzoekers, kan rekenen op de inzet van tal van deeltijdse professoren, experts en assistenten, en is zeer succesvol in het aantrekken van externe onderzoeksfinanciering. Veel leden van de Onderzoekseenheid zijn verbonden aan het interdisciplinaire Leuven Centre for Global Governance Studies en werken nauw samen aan onderzoeksprojecten binnen het Centrum.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

U zal als onderzoeksprofessor een breed onderzoeksprogramma uitbouwen met de nadruk op internationaal publiekrecht in de brede zin van het woord: ook transnationale, mondiale of pluralistische benaderingen van het recht zijn erin begrepen. Met het oog op het aanvullende karakter van de kandidaat ten opzichte van de reeds bestaande expertise binnen onze Onderzoekseenheid inzake internationaal publiekrecht (daarin begrepen het recht van internationale organisaties), het internationaal privaatrecht en het Europees institutioneel recht, wordt van de nieuwe medewerker verwacht dat zij/hij een innovatieve onderzoeksagenda ontwikkelt voor ten minste één van de volgende thema's:
 • uitdagingen als gevolg van migratiestromen op internationaal niveau (met inbegrip van migratie als gevolg van klimaatverandering of andere natuurrampen);
 • interstatelijke betrekkingen, vrede en veiligheid (met bijzondere aandacht voor gewapende conflicten, inclusief hybride vormen van conflicten);
 • internationale organisaties/internationaal institutioneel recht;
 • de rechtsstaat in een internationale context;
 • milieu, klimaatverandering- en energierecht;
 • de invloed van nieuwe technologieën op supranationaal bestuur;
 • monetair bestuur op meerdere niveaus;
 • financieel/ontwikkelingsrecht;
 • multinationale ondernemingen in het internationale handels- en investeringsrecht;
 • raakvlakken en interacties tussen verschillende vormen van internationale geschillenbeslechting (bv. beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, arbitrage of gewone rechtbanken).
De Faculteit verwelkomt in het bijzonder kandidaten die het gevestigde profiel van de Onderzoekseenheid als toonaangevend onderzoekscentrum kunnen versterken inzake de interactie tussen internationale en Europese rechtsordes, gaande van de Europese Unie als internationale actor en haar deelname aan internationale instellingen tot de receptie van het internationaal recht in de Europese rechtsorde.
Er wordt van u verwacht dat u:
 • zelfstandig onderzoek uitvoert, een internationaal competitief onderzoeksprogramma uitbouwt en excellente wetenschappelijke resultaten nastreeft;
 • nationale en internationale samenwerkingsverbanden ontwikkelt;
 • open staat voor een multidisciplinaire benadering en intensieve samenwerking met andere onderzoekgroepen aan KU Leuven, in het bijzonder het Leuven Centre for Global Governance Studies;
 • masterstudenten, doctoraatsstudenten en postdocs begeleidt;
 • inzet op de verwerving van competitieve onderzoeksmiddelen bij (inter)nationale fondsen;
 • een uitgesproken interesse heeft voor fundamenteel onderzoek, maar ook aandacht besteedt aan de valorisatie en toepassingen van het onderzoek bv. door contacten met beleidsmakers en stakeholders en door de uitvoering van beleids- en praktijkrelevant onderzoek.

Onderwijs

Van een onderzoeksprofessor wordt verwacht dat zij/hij zich in de eerste tien jaar na aanwerving vooral richt op onderzoek. Van de kandidaat wordt verwacht expertise te delen met studenten en onderzoekers in het kader van de begeleiding van masterproeven, onderzoekspapers en doctoraatsonderzoek, alsook beperkte onderwijstaken uit te voeren. Onderwijstaken kunnen zowel op master- als bachelorniveau zijn, in het Nederlands of Engels. Onze vakken worden gedoceerd aan zowel grotere als kleinere groepen studenten op de verschillende campussen van KU Leuven.
Zowel de Onderzoekseenheid als de Faculteit hechten belang aan een sterk persoonlijk engagement en een brede inzetbaarheid op het gebied van onderwijs.
Het onderwijs moet beantwoorden aan de eisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft, in het bijzonder is het onderzoeksgebaseerd en -georiënteerd. Het sluit aan bij het onderwijsconcept van KU Leuven. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt beschouwd als vanzelfsprekend.

Dienstverlening

 • Uw opdracht omvat eveneens taken van wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening (zoals het meewerken aan universitaire en facultaire dienstverlening; beschikbaarheid voor overheid, samenleving en pers voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding).
 • U ontwikkelt specifieke initiatieven, ook in het kader van KU Leuven Engage.
 • Er wordt een actieve bijdrage aan het algemene management van de Onderzoekseenheid verwacht en aan de financiële stabiliteit ervan door fondsen te werven voor onderzoek en/of onderwijs, en het coachen van junior onderzoekers bij subsidieaanvragen.
 • U draagt bij tot de academische groei en zichtbaarheid van de Onderzoekseenheid, de Faculteit en KU Leuven in het algemeen door het mee organiseren van conferenties, workshops en andere evenementen.

Vereisten

 • U heeft uitmuntende studie- en onderzoeksresultaten behaald en bent houder van een doctoraat in de Rechten, bij voorkeur sinds minstens 3 jaar, met aantoonbare en uit publicaties en andere onderzoeksprestaties blijkende expertise op de hierboven aangegeven thema’s. Indien je recent gepromoveerd bent (of minstens een datum voor de openbare verdediging vóór de startdatum van de aanstelling hebt) is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen.
 • U beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier, dat onder meer bestaat uit (inter)nationale gereviewde wetenschappelijke publicaties en/of andere onderzoeksprestaties die blijk geven van originaliteit, abstractievermogen (waarbij we een vernieuwende theoretische aanpak verwelkomen) en openheid voor intra- en/of interdisciplinair onderzoek (zoals het verwerven van inzichten uit de sociologie, politieke wetenschappen /internationale betrekkingen of economie).
 • Bij de beoordeling van uw dossier wordt rekening gehouden met het stadium van de carrière waarin u zich momenteel bevindt.
 • U beschikt over een gedegen visie op, en de bekwaamheid tot, het verzorgen van academisch hoogstaand onderzoeksgebaseerd onderwijs en uitstekende didactische vaardigheden. Onderwijservaring is een pluspunt. Gelieve onderwijsevaluaties uit het verleden, indien u daarover zou beschikken, aan uw dossier toe te voegen.
 • U beschikt tot slot over aantoonbare organisatorische, sociale en professionele vaardigheden en leidinggevende capaciteiten om u collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen.
 • Praktijkervaring is geen vereiste, maar kan als meerwaarde worden beschouwd. Ervaring met onderzoeksbegeleiding is niet vereist, maar kan ook als een pluspunt worden beschouwd.
 • De bestuurs- en onderwijstaal aan KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Kandidaten die niet Nederlandstalig zijn, moeten bereid zijn om uiterlijk drie jaar na aanwerving het Nederlands te beheersen op ERK-niveau B2. Daarnaast is een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels vereist. Kennis van andere talen is een pluspunt. KU Leuven biedt opleidingsmogelijkheden om uw taalvaardigheid te versterken.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.
 • Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel. Elk van de graden impliceert in België een ius promovendi en biedt uitzicht op bevordering tot hoogleraar zonder nieuwe vacature. Als zelfstandig academisch personeel heeft u in de loop van uw loopbaan de mogelijkheid om een sabbatperiode te nemen tijdens dewelke u vrijgesteld bent van uw reguliere opdracht. De sabbatperiode heeft als doel om u (nog) meer te richten op uw professionele ontwikkeling of op academische herbronning en dit zonder loonverlies.
 • KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt waar mogelijk praktische ondersteuning op het gebied van immigratie, huisvesting, kinderopvang, het leren van het Nederlands, loopbaancoaching voor partner ...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, indien voldaan wordt aan de voorwaarden die door KU Leuven worden bepaald.

Meer informatie

Volledige aanvraag-en selectieprocedure Onderzoeksprofessoren (BOFZAP)
Informatie BOFZAP
Visie op onderwijs en leren
KU Leuven Engage
Startfinanciering
Arbeidsvoorwaarden zelfstandig academisch personeel

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de academische contactpersoon Prof. dr. Elise Muir, hoofd van de Onderzoekseenheid Internationaal en Europees Recht (elise.muir@kuleuven.be) of Prof. dr. Wouter Devroe, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen (wouter.devroe@kuleuven.be). 

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be, tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Martine van Nierop (martine.vannierop@kuleuven.be, tel. +32 16 32 76 98).

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Onderzoeksprofessor in internationaal publiekrecht (BOFZAP)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-04-30
Uiterste sollicitatiedatum
2024-09-03 23:59 (Europe/Brussels)
2024-09-03 23:59 (CET)
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken